จำนวนผู้เยี่ยมชม : 0001858  
ค้นหา

งบประมาณภาพรวม (บาท)
3,592,332,600.00
งบบูรณาการ (บาท)
3,328,368,900.00
งบประมาณจากแหล่งอื่น (บาท)
263,963,700.00

งบประมาณตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำแนกตามแนวทางการดำเนินงาน
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 1 สร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage)
879,734,300 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
15 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
395,903,566.77
ผูกพัน
6,674,933.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
45.76
คงเหลือ
477,155,800.23
รวม
879,734,300 บาท
 
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around)
732,462,700 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
17 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
408,393,407.64
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
55.76
คงเหลือ
324,069,292.36
รวม
732,462,700 บาท
 
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้มากขึ้น
844,005,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
17 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
693,242,931.11
ผูกพัน
6,236,000.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
82.88
คงเหลือ
144,526,068.89
รวม
844,005,000 บาท
 
แนวทางที่ 4
แนวทางที่ 4 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (Community based) ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ
491,164,200 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
13 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
238,520,960.07
ผูกพัน
601,200.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
48.68
คงเหลือ
252,042,039.93
รวม
491,164,200 บาท
 
แนวทางที่ 5
แนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem)
381,002,700 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
7 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
316,935,117.03
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
83.18
คงเหลือ
64,067,582.97
รวม
381,002,700 บาท
 

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ จำแนกตามกระทรวง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,251,856,400 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
23 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
843,694,088.39
ผูกพัน
12,910,933.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
68.43
คงเหลือ
395,251,378.61
รวม
1,251,856,400 บาท
 
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
974,707,700 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
10 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
510,752,342.74
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
52.40
คงเหลือ
463,955,357.26
รวม
974,707,700 บาท
 
กระทรวงอุตสาหกรรม
534,444,300 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
13 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
359,646,714.47
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
67.29
คงเหลือ
174,797,585.53
รวม
534,444,300 บาท
 
กระทรวงพาณิชย์
213,508,700 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
10 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
129,758,043.01
ผูกพัน
601,200.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
61.06
คงเหลือ
83,149,456.99
รวม
213,508,700 บาท
 
กระทรวงศึกษาธิการ
195,069,500 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
2 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
110,723,145.00
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
56.76
คงเหลือ
84,346,355.00
รวม
195,069,500 บาท
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
56,800,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
4 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
33,757,193.70
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
59.43
คงเหลือ
23,042,806.30
รวม
56,800,000 บาท
 
กระทรวงแรงงาน
42,997,400 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
23,510,113.53
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
54.68
คงเหลือ
19,487,286.47
รวม
42,997,400 บาท
 
รัฐวิสาหกิจ
33,697,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
2 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
21,533,400.00
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
63.90
คงเหลือ
12,163,600.00
รวม
33,697,000 บาท
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18,175,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
2 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
14,923,791.11
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
82.11
คงเหลือ
3,251,208.89
รวม
18,175,000 บาท
 
กระทรวงสาธารณสุข
4,000,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
2,343,731.11
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
58.59
คงเหลือ
1,656,268.89
รวม
4,000,000 บาท
 
กระทรวงยุติธรรม
3,112,900 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
2,353,419.56
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
75.60
คงเหลือ
759,480.44
รวม
3,112,900 บาท
 

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ จำแนกตามหน่วยงาน
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
974,707,700 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
10 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
510,752,342.74
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
52.40
คงเหลือ
463,955,357.26
รวม
974,707,700 บาท
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
597,593,600 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
6 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
597,593,600.00
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
100.00
คงเหลือ
0.00
รวม
597,593,600 บาท
 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
521,816,900 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
12 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
359,646,714.47
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
68.92
คงเหลือ
162,170,185.53
รวม
521,816,900 บาท
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
324,811,200 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
4 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
145,268,752.57
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
44.72
คงเหลือ
179,542,447.43
รวม
324,811,200 บาท
 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
216,020,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
5 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
2,600,160.21
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
1.20
คงเหลือ
213,419,839.79
รวม
216,020,000 บาท
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
115,645,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
6 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
63,730,325.62
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
55.11
คงเหลือ
51,914,674.38
รวม
115,645,000 บาท
 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
114,750,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
38,843,805.00
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
33.85
คงเหลือ
75,906,195.00
รวม
114,750,000 บาท
 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
80,319,500 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
71,879,340.00
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
89.49
คงเหลือ
8,440,160.00
รวม
80,319,500 บาท
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
58,528,200 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
2 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
61,507,793.64
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
105.09
คงเหลือ
-2,979,593.64
รวม
58,528,200 บาท
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
58,201,700 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
47,117,830.69
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
80.96
คงเหลือ
11,083,869.31
รวม
58,201,700 บาท
 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)/สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
56,800,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
4 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
33,757,193.70
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
59.43
คงเหลือ
23,042,806.30
รวม
56,800,000 บาท
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42,997,400 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
23,510,113.53
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
54.68
คงเหลือ
19,487,286.47
รวม
42,997,400 บาท
 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
33,924,500 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
2 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
22,134,734.49
ผูกพัน
12,910,933.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
103.30
คงเหลือ
-1,121,167.49
รวม
33,924,500 บาท
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
33,697,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
2 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
21,533,400.00
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
63.90
คงเหลือ
12,163,600.00
รวม
33,697,000 บาท
 
กรมการค้าภายใน
15,770,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
1,078,801.08
ผูกพัน
601,200.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
10.65
คงเหลือ
14,089,998.92
รวม
15,770,000 บาท
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
15,000,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
13,097,585.62
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
87.32
คงเหลือ
1,902,414.38
รวม
15,000,000 บาท
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
13,500,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
2 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
9,672,961.68
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
71.65
คงเหลือ
3,827,038.32
รวม
13,500,000 บาท
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
12,627,400 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
0.00
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
0.00
คงเหลือ
12,627,400.00
รวม
12,627,400 บาท
 
กรมส่งเสริมการเกษตร
10,578,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
8,758,000.00
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
82.79
คงเหลือ
1,820,000.00
รวม
10,578,000 บาท
 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
8,892,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
4,733,500.00
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
53.23
คงเหลือ
4,158,500.00
รวม
8,892,000 บาท
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
7,597,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
6,165,791.11
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
81.16
คงเหลือ
1,431,208.89
รวม
7,597,000 บาท
 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
5,837,400 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
3,776,085.80
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
64.69
คงเหลือ
2,061,314.20
รวม
5,837,400 บาท
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4,000,000 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
2,343,731.11
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
58.59
คงเหลือ
1,656,268.89
รวม
4,000,000 บาท
 
กรมบังคับคดี
3,112,900 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
2,353,419.56
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
75.60
คงเหลือ
759,480.44
รวม
3,112,900 บาท
 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1,641,500 บาท
จำนวน
เสร็จสิ้น
1 โครงการ
0 โครงการ
เบิกจ่าย
1,140,000.00
ผูกพัน
0.00
%เบิกจ่ายและผูกพัน
69.45
คงเหลือ
501,500.00
รวม
1,641,500 บาท
 

สถานะการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ส.ค.
สถานะการรายงานผล
สีแดง ยังไม่รายงานผล
สีเหลือง รายงานผลหลังวันที่ 10
สีเขียว รายงานผลภายในวันที่ 10
กระทรวง/กรม/โครงการ สถานะ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
62020050 โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher)
62020060 โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
62020120 โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่
62020340 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)
62020420 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย
62020430 โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน (Capability Maturity Model Integration : CMMI)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62020021 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) (1)
62020041 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) (2)
62020111 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) (3)
62020560 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
62020071 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ (1)
62020141 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ (2)
62020360 โครงการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation)
62020370 โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
62020580 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
62020410 โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
62020570 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
62020080 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านชีววิทยาศาสตร์
62020440 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
62020130 โครงการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
62020350 โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ (SME) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
62020230 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
62020240 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
62020100 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (1)
62020200 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2)
62020270 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3)
62020290 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (4)
62020311 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (5)
62020490 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (6)
62020520 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (7)
62020600 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (8)
62020660 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (9)
62020690 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (10)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
62020090 โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
62020180 โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (1)
62020260 โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (2)
62020280 โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (4)
62020380 โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (3)
62020390 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง (1)
62020451 โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (5)
62020480 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง (2)
62020511 โครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (1)
62020590 โครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (2)
62020650 โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (1)
62020680 โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (2)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
62020250 โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
62020211 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (1) (โลจิสติกส์) (ธุรกิจบริการ) (สมาคมการค้า)
62020300 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (2) (ค้าส่งปลีก) (อีคอมเมิร์ช)
62020460 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (3) (แฟรนไชส์)
62020620 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (4) (OTOP) (B2C)
62020640 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (5) (หลักประกันทางธุรกิจ)
62020670 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (6) (ธรรมาภิบาลธุรกิจ) (บัญชีธุรกิจ)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
62020470 โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล
กรมการค้าภายใน
62020611 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
62020550 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
62020330 โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
62020150 โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
62020030 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)/สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
62020011 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่
62020160 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์
62020530 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค
62020630 โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
62020220 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0)
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
62020190 โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
62020400 โครงการพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
62020540 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
62020500 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
62020170 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี
62020320 โครงการส่งเสริมและช่วยเหลือ SME ให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน
%ภาพรวมการเบิกจ่ายและผูกพัน
ภาพรวมการเบิกจ่ายและผูกพัน 57.53%
สงวนลิขสิทธิ์ 2558 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)